Shopje uw virtuele winkelcentrum op internet .
Zoekterm(en): Prijs vanaf: Categorie:  
tot
  Winkel >> Algemene Voorwaarden   zondag 26 juni, 2022  
Shopje.com U zoekt wij vinden
Advertenties
Huis te koop in eindhoven! Kom snel kijken naar deze unieke kans!
Informatie
Bekijk alles
Links
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacy Policy
Verzend Info
Contact
Vragen
Wie zijn wij
Site Map
Zoek Machines
Site Links
 Leveringsvoorwaarden
 Specificaties
 Uw domeinnaam
 Uw producten hier!
 Uw project realiseren
Nieuwsbrief
Inschrijven
Uitschrijven
Laatste Nieuws
Shopje voor uw mobiel
Gratis veiling geopend!
Vakantie.shopje.com
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de voorwaarden voor uw overeenkomst met Shopje.com. Door het aangaan van een relatie met Shopje.com zijn alle betrekkingen tussen Shopje.com en haar cliŽnten onderworpen aan deze leverings- en verkoopvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

1. DEFINITIES

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Shopje.com wordt gesloten. Producten en diensten van Shopje.com: de door Shopje.com te exploiteren producten en diensten beschikbaar te stellen, die elektronisch kunnen worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen Opdrachtgever en Shopje.com uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de verkoop ,levering en beschikbaarheid van alle producten alsook alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, verkoop, leverantie en dienst van of met Shopje.com. De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door aanvaarding van de aanbieding c.q. door de totstandkoming van de met Shopje.com gesloten overeenkomst. De opdrachtgever verbindt zich akkoord te gaan met deze bepalingen, met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden. Shopje.com aanvaardt geen algemene verwijzing door de opdrachtgever naar andere voorwaarden.

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Shopje.com gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Shopje.com schriftelijk anders is vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Shopje.com heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Een geautomatiseerde e-mail, wordt niet verstaan onder een offerte of aanbieding en hieraan kunnen geen verplichtingen worden verbonden door de opdrachtgever. Pas na goedkeuring en controle door Shopje.com op aanwezigheid en beschikbaarheid van het gewenste product zal per Post een aanbieding of offerte worden verstuurd. De overeenkomst komt tot stand indien binnen de gestelde termijn van 14 dagen de aanbieding of offerte ondertekend door de opdrachtgever in het bezit is van Shopje.com. Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verlangde wijzigingen en/of aanvullende afspraken die van de aanvaarding afwijken, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en door Shopje.com uitdrukkelijk zijn aanvaard.

4. DUUR EN BEňINDIGING

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Shopje.com kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Shopje.com niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Shopje.com heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 heeft Shopje.com het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet ; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met nationale- of internationale wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Shopje.com heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever zich schuldig maakt aan het verstrekken van foutieve informatie of frauduleuze handelingen pleegt.

5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

De levering van producten is in alle gevallen niet vooraf bepaald, dit omdat Shopje.com niet garant kan staan voor kosten en beschikbaarheid van dergelijke middelen. Prijzen en levertijden zullen altijd, indien door opdrachtgever schriftelijk is vermeld, naderhand inrekening worden gebracht en zijn daarom ook nooit inbegrepen bij de op de website getoonde prijzen. Opdrachtgever kan meedelen dat het product geleverd dient te worden, Shopje.com moet eerst beoordelen of dit mogelijk is en zal pas daarna een offerte of aanbieding aan de opdrachtgever sturen. Pas nadat deze offerte ondertekend door de opdrachtgever, in het bezit is van Shopje.com, en er vooraf betaling heeft plaatsgevonden , zullen er actieve stappen worden gezet voor levering

6. OVERMACHT

Shopje.com aanvaardt geen aansprakelijkheid indien en voorzover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Shopje.com zicht het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. Is de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kan met de opdrachtgever een regeling worden getroffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Shopje.com behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

7. PRIJZEN

Alle genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Shopje.com heeft het recht de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen per de datum van inwerkingt red ing van de wijziging.

8. BETALINGSVOORWAARDEN

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en Verzendkosten en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van het product, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen ineens vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Shopje.com het recht de verkoop (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden pas vooraf gefactureerd. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij overschrijding van de betalings is de opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente over het door hem verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan Shopje.com kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Shopje.com een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Betaling van de verschuldigde kosten vindt plaats vinden door middel van een overschrijving ten name van Shopje.com. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet aan Shopje.com is voldaan. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Indien verschuldigde bedragen niet worden ontvangen, brengt Shopje.com een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Indien abusievelijk een hoger bedrag geÔncasseerd wordt, dan dient Shopje.com het teveel geÔncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te restitueren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden gerestitueerd.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is opdrachtgever toegestaan de op de Shopje.com site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Shopje.com van enige aanspraak. 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD Het door Shopje.com vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Shopje.com.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Voorzover Shopje.com bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Shopje.com weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Shopje.com op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Shopje.com of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Shopje.com. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Shopje.com slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Shopje.com voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Shopje.com voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden in voorkomende gevallen zouden kunnen doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, ondeskundig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Shopje.com. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Shopje.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Shopje.com is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Shopje.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Shopje.com mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Shopje.com. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Shopje.com als gevolg daarvan lijdt.

12. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. BUITENGEBRUIKSTELLING

Shopje.com heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Shopje.com niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze het overzicht. Shopje.com zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in red elijkheid niet van Shopje.com kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Shopje.com gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.

14. RECLAME

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Shopje.com vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek door opdrachtgever is geconstateerd, of in het geval dit een eerder tijdstip betreft: in red elijkheid geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak op Shopje.com. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

15. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Shopje.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze het overzicht volledig van kracht blijven en zullen Shopje.com en opdrachtgever in overleg t red en teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Assen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Shopje.com met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Shopje.com beslissend.

© Shopje.com 2004

Ga verder