Shopje uw virtuele winkelcentrum op internet .
Zoekterm(en): Prijs vanaf: Categorie:  
tot
  Winkel   vrijdag 24 september, 2021  
Shopje.com U zoekt wij vinden
Advertenties
Prachtig jaren 30 huis te koop in eindhoven stratum, kijk nu op hanekamp.co en ben er als eerste bij!
Informatie
Bekijk alles
Links
Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacy Policy
Verzend Info
Contact
Vragen
Wie zijn wij
Site Map
Zoek Machines
Site Links
 Leveringsvoorwaarden
 Specificaties
 Uw domeinnaam
 Uw producten hier!
 Uw project realiseren
Nieuwsbrief
Inschrijven
Uitschrijven
Laatste Nieuws
Shopje voor uw mobiel
Gratis veiling geopend!
Vakantie.shopje.com
Leveringsvoorwaarden
 • In deze voorwaarden wordt Shopje.com, verder aangeduid als Shopje.com en haar contractpartner als koper.
 • In geval van levering van diensten wordt onder Shopje.com mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Shopje.com.
 • Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Shopje.com heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, e-mail of per telefax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel II. Offertes

 • Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 • De prijscouranten en prijsvermeldingen van Shopje.com zijn geen offerte.
 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Shopje.com zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Shopje.com dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.
 • Mondelinge toezeggingen verbinden Shopje.com slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • Alle opgaven door Shopje.com van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Shopje.com kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.
 • Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Shopje.com uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Shopje.com worden aanvaard.

Artikel III. Totstandkoming van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover door Shopje.com schriftelijk aanvaardt of door Shopje.com uitvoering aan een order wordt gegeven.
 • Shopje.com heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel IV. Prijzen

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud. De Shopje.com behoudt het recht de prijs ten aller tijde te veranderen zonder notificatie vooraf. De diensten van Shopje.com worden verricht tegen de prijs die Shopje.com na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel V. Verzending/aflevering

 • Shopje.com tracht een levertijd van 2 tot 5 werkdagen te bewerkstelligen voor de produkten welke via de website worden aangeboden en op voorraad zijn bij Shopje.com dan wel bij de leverancier, echter behoudt zich het recht dit te verlengen tot 30 dagen. Tenzij er een levertijd schriftelijk is overeengekomen met de koper.
 • Indien, zoals omschreven in artikel VII lid 1, de koper besluit de overeenkomst te voldoen via vooruit betaling, begint de levertermijn op het moment dat Shopje.com heeft kunnen verifiŽren via post-)bankafschriften dat de koper het volledige bedrag heeft voldaan.
 • Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
 • Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door Shopje.com wordt overschreden, zal Shopje.com de klant hiervan schriftelijk (e-mail, brief of fax) in kennis stellen. Na een periode van 30 dagen heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Shopje.com te ontbinden, door dit binnen 7 dagen schriftelijk (brief, e-mail) aan Shopje.com te melden.
 • Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Shopje.com het in artikel 5.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
 • De door Shopje.com opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant. Shopje.com behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Shopje.com de wijze van verzending. In geval Shopje.com de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Shopje.com. Shopje.com draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 • Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 • Shopje.com is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
 • Shopje.com is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
 • De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
 • In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Shopje.com op te geven opslagplaats, heeft Shopje.com het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Shopje.com gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 • Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Shopje.com.

Artikel VI. Afkoelingsperiode

 • Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Shopje.com te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 • Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel VI.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Shopje.com te melden. De klant dient het product, na overleg met Shopje.com, te sturen naar een door Shopje.com vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 • De reeds door de klant gedane betalingen welke betrekking hebben op de betreffende overeenkomst, op het moment dat de klant de overeenkomst met Shopje.com ingevolge artikel VI.1. en VI.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Shopje.com na aftrek van eventuele gemaakte kosten binnen veertien (14) werkdagen nadat Shopje.com het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
 • Shopje.com behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Shopje.com of de leverancier van het product) is beschadigd.
 • Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Shopje.com schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Shopje.com de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Shopje.com heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel VII. Betalingen

 • Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, te geschieden door vooruitbetaling op de door Shopje.com opgegeven (post-)bankrekeningnummer of contant bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten.
 • Indien er met de koper een andere regeling, dan gesteld in lid 1 van dit artikel, is afgesproken is Shopje.com gerechtigd om na een periode van veertien (14) dagen een kredietrente te berekenen welke gelijk is aan door de wetgever gesteld maximum.
 • Indien Shopje.com aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
 • Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Shopje.com verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 • Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Shopje.com tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan Shopje.com te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van Ä 114,- per factuur.
 • Niet-tijdige betaling geeft Shopje.com het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Shopje.com op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 • Shopje.com is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Shopje.com te verrichten prestaties, een en ander op een door Shopje.com aan te geven wijze.
 • Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
 • In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 • Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Shopje.com garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
 • Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als aanbetaling na hun inlossing. (worden op dit moment nog niet geaccepteerd
 • Shopje.com staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

Artikel VIII. Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de geleverde zaken wordt door Shopje.com uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
 • Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Shopje.com de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
 • De koper verplicht zich op eerste verzoek van Shopje.com de zaken aan Shopje.com ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Shopje.com of aan de door Shopje.com aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.

Artikel IX. Reclame

 • Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Shopje.com kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Shopje.com geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 • Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een reclame door Shopje.com gegrond wordt bevonden, heeft Shopje.com het recht te hare keuze:
  • de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
  • het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Shopje.com worden afgegeven;
  • het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 • De koper dient in voorkomend geval Shopje.com onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Shopje.com aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en als dan slechts wanneer deze zaken aan het door Shopje.com op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Shopje.com deze zaken aan de koper afleverde.
 • Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel X. Garantie

 • Shopje.com staat in voor de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat haar garantie nimmer verder strekt dan de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant c.q. de importeur en wordt derhalve zonodig door diens bepalingen beperkt.
 • Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Shopje.com verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Shopje.com zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
 • Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen of programmatuur geeft Shopje.com garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
 • Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.
 • De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Shopje.com op te geven adres, op rekening van Shopje.com.
 • Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Shopje.com gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel XI. Handelsmerk

 • De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Shopje.com afgeleverde zaken aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel XII. Aansprakelijkheidsbeperking

 • Shopje.com noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 • Onverminderd het vorenstaande is Shopje.com in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  • wegens niet-, of niet tijdige levering;
  • voor gegevens op haar website, in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
  • in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel XIII;
  • indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
  • voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in de bedrijfsruimte van Pc Mo dShop bevinden;
  • voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
  • voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
  • voor schade door geleverde software;
  • voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische ` informatiedragers;
  • voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
 • Indien Shopje.com in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Shopje.com slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 • Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Shopje.com nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 • De koper zal Shopje.com vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Shopje.com.
 • De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Shopje.com of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel XIII. Niet-toerekenbare tekortkomingen

 • Shopje.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Shopje.com alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • Shopje.com heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Shopje.com is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
 • In geen geval is Shopje.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Shopje.com behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 • Shopje.com heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
 • Shopje.com behoudt het recht hardware specificaties te modificeren zonder notificatie vooraf.

Artikel XIV. Ontbinding

 • Indien de koper zijn verplichtingen jegens Shopje.com niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij sursťance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Shopje.com te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 • In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Shopje.com het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Shopje.com is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 • In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Shopje.com schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door koper nauwkeurig schriftelijk omschreven te worden en ter kennis gesteld worden aan Shopje.com.
 • De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
 • In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Shopje.com verrichte prestaties, en heeft Shopje.com onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel XV. Consumentenkoop

 • In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. VII lid 5 (idem); art. VII leden 7 en 8; art. XIV lid 2 (voor zover het de bevoegdheid van Shopje.com tot ontbinding betreft); art. XVI lid 2 (wordt aangevuld met: "De koper heeft het recht om binnen een maand nadat Shopje.com zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.")

Artikel XVI. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Shopje.com en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Lelystad kennis, tenzij Shopje.com er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel XVII. Gedeeltelijke ongeldigheid

 • Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Shopje.com en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
 • Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk -gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.
Ga verder